ชื่อและที่อยู่


ผู้ให้บริการ:

บริษัทเฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่สำนักงานที่ขึ้นทะเบียน: ชั้น 35 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ที่อยู่ไปรษณีย์: ชั้น 35 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: +66 2 209 8000
แฟกซ์:     +66 2 209 8008
อีเมลล์: Corporate Communications