สิ่งพิมพ์

นี่คือ เนื้อหาสิ่งพิมพ์โดยรวมของเฮงเค็ล

  • บริษัทและวัฒธรรมองค์กรของเรา
  • การพัฒนาธุรกิจ
  • นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเรา
  • กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาของเรา

รายงานทุกฉบับมีให้ดาวน์โหลดเป็นไฟล์สกุล PDF เข้าไปดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์อื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ henkel.com