เงื่อนไขการใช้งาน

คำนำ

This website is brought to you by Henkel (Thailand) Ltd. 999/9 The offices at Centralworld 35/F, Rama 1 Rd., Khwaeng Patumwan, Khet Patumwan Bangkok 10330, Thailand. The information available on this website about Henkel (Thailand) Ltd (hereinafter referred to as "Henkel"), affiliated companies of Henkel and third parties has been put together with utmost care. However, we are unable to guarantee the completeness and correctness of the information. Henkel does not assume any liability for any mistakes in the contents of this website.

ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ที่กล่าวไว้ในเว็บไซต์แห่งนี้เกิดขึ้นจากความรู้และความเชื่อมั่นที่ดีที่สุดของเรา อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์จริงที่เกิดขึ้นกับเฮงเค็ลอาจจะแตกต่างจากข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้มาก เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยโดยรวมของลักษณะการแข่งขันและเศรษฐศาสตร์ระดับมหภาค ที่บางกรณีอยู่เหนือการควบคุมของเฮงเค็ล การเปลี่ยนแปลงข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเกิดขึ้นโดยมิได้มีการเลือกปฏิบัติใดๆ และทางเฮงเค็ลมิได้มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ให้ใหม่อยู่ตลอดเวลา

 

การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับโดยไม่คัดค้านเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ดังที่จะกล่าวต่อไป โดยท่านสามารถอ่านหรือพิมพ์เงื่อนไขนี้ออกมาในรูปแบบไฟล์พีดีเอฟได้ เฮงเค็ลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ได้ตลอดเวลา กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเป็นประจำ เนื่องด้วยการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านจะเป็นการแสดงการยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นกับเงื่อนไขการใช้งาน

เว็บไซต์และข้อมูลที่อยู่ ณ ที่นี้มิได้มุ่งหมายหรือได้รับความเห็นชอบให้เผยแพร่ในประเทศสหรัฐอเมริกา กับราษฎร หรือผู้ที่ตั้งถิ่นฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา บุคคลที่ถูกอ้างถึงได้รับการแจ้งให้ติดต่อกับเว็บไซต์ของเฮงเค็ลที่ตั้งอยู่ในประเทศของตน หรือเว็บไซต์ของบริษัทในเครือเฮงเค็ล กรุ๊ป


เงื่อนไขการใช้งานทั่วไปของเว็บไซต์

1. กฎหมายลิขสิทธิ์
หน้าเว็บไซต์ของเราได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ กล่าวคือห้ามให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง แปล มีไว้ในครอบครอง หรือเผยแพร่ในสื่อหนึ่งสื่อใด รวมไปถึงจัดเก็บหรือดำเนินการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์ได้ระบุไว้ การแสวงหาเอาผลประโยฃน์จากสิ่งนี้ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด จะต้องยื่นขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท Henkel (Thailand) Ltd ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าเฮงเค็ล ทั้งเนื้อหาและโครงสร้างของเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ การเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ก็ตาม โดยเฉพาะข้อความส่วนหนึ่งส่วนใด หรือรูปภาพ (ยกเว้นเพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์เฮงเค็ล) ต้องมีจดหมายอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเฮงเค็ล เฮงเค็ลถือสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือทำซ้ำ รูปภาพใดๆ ที่เพิ่มเติมมาภายหลังไม่ว่าจะโดยอัตโนมัติหรือด้วยมือ  ให้ถือมีสิทธิ์คุ้มครองครบถ้วนทุกประการ

รูปภาพในการทำสื่อประชาสัมพันธ์เฮงเค็ลสามารถถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านบทความเท่านั้น รูปภาพในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ของเฮงเค็ลที่ถูกทำซ้ำ และ/หรือดัดแปลงทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจุดประสงค์ด้านบทความจะต้องกำกับข้อความสงวนลิขสิทธิ์ "© [Year] Henkel (Thailand) Ltd.  All rights reserved". ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการพิมพ์ซ้ำ แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการส่งสำเนาให้ทางบริษัทรับทราบ

© 2014 Henkel (Thailand) Ltd. All rights reserved


2. เครื่องหมายการค้า
สัญลักษณ์วงรีของเฮงเค็ลและชื่อผลิตภัณฑ์ และ/หรือองค์ประกอบใดๆ ของผลิตภัณฑ์ที่หน้าเว็บไซต์เหล่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Henkel KGaA และบริษัทในเครือ บริษัทสาขา หรือผู้ดำเนินธุรกิจร่วม การละเมิดเครื่องหมายการค้านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดกฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม


3. การประกาศไม่รับผิดชอบในกรณีเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
ก. หน้าเว็บไซต์นี้มีลิงค์ (เช่นไฮเปอร์ลิงค์) ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลที่สาม ซึ่งเฮงเค็ลมิอาจรับรู้ถึงเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นๆ ได้ เฮงเค็ลเพียงแค่เอื้อประโยชน์ในการเข้าถึงเว็บไซต์นั้นๆ และไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบเนื้อหาเหล่านั้น ลิงค์ในเว็บไซต์ของเราที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเป็นเพียงความตั้งใจให้ผู้ใช้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น คำพูดที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ที่ลิงค์ไปนั้นไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของเรา ทางเราไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่มีลิงค์บนเว็บไซต์ของเรา กล่าวคือ ทางเราจะไม่รับผิดชอบหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดทางกฎหมายหรือการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่อาจเกิดขึ้นจากหน้าเว็บไซต์นั้นๆ

ข. สำหรับเว็บไซต์ที่ไฮเปอร์ลิงค์นำมาจากเว็บไซต์ของเฮงเค็ล เจ้าของเว็บไซต์เหล่านี้คือผู้รับผิดชอบด้านเนื้อหาของเว็บไซต์และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือรับการสั่งซื้อแต่เพียงผู้เดียว

ค. เฮงเค็ลไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิส่วนบุคคลใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าหน้าเว็บไซต์โดยใช้ไฮเปอร์ลิงค์

ง.หากกรณีที่ระเบียบหรือมีการทำธุรกรรมอันมีผลทางกฎหมาย การทำสัญญานั้นจะกระทำเพียงผู้ใช้งานและเจ้าของเว็บไซต์นั้น หรือบุคคลที่เสนอ หรือบุคคลที่อยู่ ณ ที่แห่งนั้น ไม่ว่าในกรณีใดๆ ระหว่างเฮงเค็ลและผู้ใช้งาน กรุณาสังเกตเงื่อนไขทั่วไปทางธุรกิจของบุคคลที่สามนี้ ที่เว็บไซต์ที่ลิงค์จากไฮเปอร์ลิงค์ เนื่องจากอาจจะมีข้อแตกต่างจากเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้


4. การประกาศไม่รับผิดชอบในกรณีทั่วไป
ในขณะที่เนื้อหาในเว็บไซต์ถูกรวบรวมด้วยความระมัดระวังที่สุด เฮงเค็ลไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อมูลหรือตัวอย่างที่นำเสนอกับท่านเพื่อจุดประสงค์อันหนึ่งอันใด จะถูกต้อง แม่นยำ ถูกกาลเทศะหรือสมบูรณ์ เฮงเค็ลไม่รับผิดชอบต่อคำรับรองทางอ้อมในแง่ของเนื้อหา การใช้ และ/หรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของท่าน รวมไปถึงการคุ้มครองผู้มีสิทธิ์ตามที่จดทะเบียน การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ การรับประกันการขายสินค้า และความเหมาะสมกับจุดประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด และอื่นๆ เฮงเค็ลไม่อาจรับประกันว่าการเข้าเว็บไซต์จะปลอดภัย ไม่ขัดข้อง

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายซึ่งใช้บังคับอนุญาต เฮงเค็ลไม่รับผิดชอบความสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ ของบุคคล (ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม) อันเกิดหรือมีส่วนมาจากเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

เฮงเค็ลพยายามสุดความสามารถเพื่อรักษาเว็บไซต์ให้ปลอดจากไวรัส อย่างไรก็ดีเราไม่อาจรับประกันได้ว่าจะปลอดไวรัส ด้วยเหตุนี้เราจึงแนะนำให้ท่านดูแลให้แน่ใจว่าได้ใช้กรรมวิธีป้องกันไวรัสที่เหมาะสมแล้ว (เช่น ใช้โปรแกรมสแกนไวรัส) ก่อนจะดาวน์โหลดเอกสารและข้อมูลจากเว็บไซต์นี้


5. คำประกาศเจตนา
ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตที่อยู่บนอินเตอร์เน็ตนี้ไม่อาจอนุมานเป็นข้อเท็จจริงได้ ข้อความต่างๆ ได้เขียนขึ้นจากองค์ความรู้และความเชื่อของเราอย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่แท้จริงของเฮงเค็ลอาจจะต่างจากข้อมูลเหล่านี้อย่างยิ่ง เพราะข้อมูลต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กับกลุ่มปัจจัยอันมีลักษณะที่แข่งขันและเป็นเศรษฐศาสตร์มหภาคซึ่งเกินการควบคุมของเฮงเค็ล  ด้วยปราศจากอคติต่อข้อห้ามทางกฎหมายใดๆ เพื่อปรับแต่งข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต เฮงเค็ลมิได้มีเจตนาในการปรับแก้ข้อความที่อยู่ในเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ


6. ผลิตภัณฑ์ของเฮงเค็ล
ผลิตภัณฑ์ที่แสดงในเว็บไซต์นี้เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทเฮงเค็ลกรุ๊ปทั่วโลกวางจำหน่าย เฮงเค็ลไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์จะมีวางจำหน่ายในประเทศของท่าน หากต้องการดูรายชื่อผลิตภัณฑ์ของเฮงเค็ลทั้งหมดที่มีจำหน่ายในประเทศของท่าน กรุณาเข้าชมหน้าโฮมเพจของเฮงเค็ลในประเทศของท่าน เข้าชมได้โดยตรงที่หน้าโฮมเพจ ที่หัวข้อ “Henkel Worldwide”


เงื่อนไขอื่นๆ
เงื่อนไขการใช้งานทั่วไปนี้อยู่ภายใต้การปกครองและตีความตามกับกฎหมายต่างๆ ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยไม่เกี่ยวข้องกับทางเลือกหรือข้อขัดแย้งทางกฎหมายของเขตอำนาจทางศาลอื่นใด  และสนธิสัญญาของสหประชาชาติในตามสัญญาการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ เงื่อนไขการใช้งานทั่วไป ณ ที่นี้ไม่รวมถึงสนธิสัญญานี้ ตามที่กฎหมายอนุญาต สถานที่พิจารณาคดีอันเกิดจากข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ ให้ขึ้นอยู่ที่เมืองดูสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี หากข้อกำหนดของเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปนี้เป็นโมฆะ ให้ถือว่าข้อกำหนดที่เหลือยังคงสมบูรณ์ตามกฎหมาย